வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

Copy & Paste the Verse (Max 10 Kurals at a time) in below container, and, click 'அசை பிரி'
Make sure each verse ends with a '.' at the end, eg. "உலகு.", "எனின்."  
Below some example(s)