வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

 

 

 

 

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பதென்ப
- தொல்காப்பியம்

 

உயிரும் உடம்புமாம் முப்பது முதலே
- நன்னூல்

முன்