எழுத்து | Ezhuththu

எழுத்தெனப் படுவ அகர முதல னகர இறுவாய் முப்பதென்ப
- தொல்காப்பியம்

 

உயிரும் உடம்புமாம் முப்பது முதலே
- நன்னூல்

முன்