வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 Transliterate Tamil to English
Type in Tamil or Copy & Paste your Text in below container, and, click 'ஒலிபெயர்க்க'
Insert tilde(~) symbol wherever you need a line break, eg. "வைகலும் ~", "குறைவிலைக் ~" 
Below some example(s)