வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

Copy & Paste the Verse (Max 2 Verses at a time) in below container, and, click 'அசை பிரி'
Make sure each line ends with a '~' at the end, eg. "வசந்தமம்மே~"  
Below some example(s)