வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

ஔவையார் அருளிய

ஆத்திச்சூடி

தானமது விரும்பு

Be kind to the unfortunate.

ஆத்திசூடி > தகர வருக்கம் > பாடல்: 56

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்