வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

ஔவையார் அருளிய

ஆத்திச்சூடி

பெரியாரைத் துணைக் கொள்

Seek help from the old and wise.

ஆத்திசூடி > பகர வருக்கம் > பாடல்: 83

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்