வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

மூன்றுறை அரையனார் அருளிய

பழமொழி நானூறு

இம்மைத் தவமும் அறமும் எனஇரண்டும்
தம்மை யுடையார் அவற்றைச் சலமொழுகல்
இம்மைப் பழியேயும் அன்றி மறுமையும்
'தம்மைத்தாம் ஆர்க்குங் கயிறு.'

பழமொழி நானூறு > 32. அறம் செய்தல் > பாடல்: 371

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்