வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

தொல்காப்பியர் அருளிய

தொல்காப்பியம்

திங்கள் முன் வரின் இக்கே சாரியை.

தொல்காப்பியம் - முதல் பாகம் - எழுத்ததிகாரம் > 7. உயிர்மயங்கியல் > > > பாடல்: 246

Prev | Next Random| Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்