வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

தொல்காப்பியர் அருளிய

தொல்காப்பியம்

மன்னும் சின்னும் ஆனும் ஈனும்
பின்னும் முன்னும் வினையெஞ்சு கிளவியும்
அன்ன இயல என்மனார் புலவர்.

தொல்காப்பியம் - முதல் பாகம் - எழுத்ததிகாரம் > 8. புள்ளிமயங்கியல் > > > பாடல்: 341

Prev | Next Random| Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்