வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

தொல்காப்பியர் அருளிய

தொல்காப்பியம்

வேற்றுமை அல் வழிக் குறுகலும் திரிதலும்
தோற்றம் இல்லை என்மனார் புலவர்.

தொல்காப்பியம் - முதல் பாகம் - எழுத்ததிகாரம் > 8. புள்ளிமயங்கியல் > > > பாடல்: 361

Prev | Next Random| Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்