வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

தொல்காப்பியர் அருளிய

தொல்காப்பியம்

னகார இறுவாய்ப்
பதினெண் எழுத்தும் மெய் என மொழிப.

தொல்காப்பியம் - முதல் பாகம் - எழுத்ததிகாரம் > 1. நூல் மரபு > > > பாடல்: 9

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்