வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

திருவதிகை மனவாசகங் கடந்தார் அருளிய
உண்மை விளக்கம்

நன்றாக நீர் இடமாக நாஇரதம் தான் அறியும்
பொன்றா மணம்மூக்கும் பூ இடமா -- நின்று அறியும்
என்று ஓதும் அன்றே இறை ஆகமம் இதனை
வென்றார் சென்றார் இன்ப வீடு.

உண்மை விளக்கம் > ஆன்ம தத்துவம் > பாடல்: 14

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முகப்பு