வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

திருவதிகை மனவாசகங் கடந்தார் அருளிய

உண்மை விளக்கம்

அண்ணல் முதலா அழகு ஆர் எழுத்து ஐந்தும்
எண்ணில் இராப்பகல் அற்று இன்பத்தே -- நண்ணி
அருளானது சிவத்தே ஆக்கும் அணுவை
இருளானது தீர இன்று.

உண்மை விளக்கம் > திருவைந்தெழுத்து ஓதும் முறை > பாடல்: 43

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்