வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

அருணந்தி சிவாச்சாரியார் அருளிய
இருபாஃ இருபது

கண்நுதலும் கண்டக் கறையும் கரந்துஅருளி 
மண்ணிடையில் மாக்கள் மலம் அகற்றும் -- வெண்ணெய் நல்லூர் 
மெய்கண்டான் என்று ஒருகால் மேவுவரால் வேறு இன்மை 
கைகண்டார் உள்ளத்துக் கண் 

இருபாஃ இருபது > பாடல்: 1

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முகப்பு