வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

அருணந்தி சிவாச்சாரியார் அருளிய

இருபாஃ இருபது

தருமா தருமத் தலைநின்று ஆழ்வேனைக் 
கருமா கடல்விடம் உண் கண்டப் -- பெருமான் 
திருவெண்ணெய் நல்லூர்ச் சுவேத வனத்தான் 
உரு என்ன வந்து எடுத்தான் உற்று

இருபாஃ இருபது > பாடல்: 19

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்