வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

அருணந்தி சிவாச்சாரியார் அருளிய

இருபாஃ இருபது

மொழிந்த அவத்தை முதல் அடியேன் நின்றாங்கு 
ஒழிந்தன நான்கும் உணர -- இழிந்து அறிந்து 
ஏறிற்று இங்கு இல்லை எழில் வெண்ணெய் மெய்த்தேவே! 
தேறிற்று என் கொண்டு தெரித்து

இருபாஃ இருபது > பாடல்: 7

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்