வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

உமாபதி சிவம் அருளிய

கொடி கவி

ஒளிக்கு மிருளுக்கு மொன்றே யிடமொன்று மேலிடிலொன்
றொளிக்கு மெனினு மிருளட ராதுள் ளுயிர்க் குயிராய்த்
தெளிக்கு மறிவு திகழ்ந்துள தேனுந் திரிமலத்தே
குளிக்கு முயிரருள் கூடும் படிக் கொடி கட்டினனே.

கொடிக் கவி > நூல் நுவலும் பொருள் > பாடல்: 1

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்