வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

உமாபதி சிவம் அருளிய

கொடி கவி

பொருளாம் பொருளேது போதேது கண்ணே
திருளாம் வெளியே திரவே - தருளாளா
நீபுரவா வையமெலா நீயறியக் கட்டினேன்
கோபுர வாசற் கொடி.

கொடிக் கவி > நூல் நுவலும் பொருள் > பாடல்: 2

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்