வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

உமாபதி சிவம் அருளிய

கொடி கவி

வாக்காலு மிக்க மனத்தாலு மெக்காலுந்
தாக்கா துணர்வரிய தன்மையனை - நோக்கிப்
பிறித்தறிவு தம்மிற் பிறியாமை தானே
குறிக்குமரு ணல்கக் கொடி.

கொடிக் கவி > நூல் நுவலும் பொருள் > பாடல்: 3

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்