வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

திருவள்ளுவர் அருளிய

திருக்குறள்

இன்மை இடும்பை இரந்துதீர் வாமென்னும்
வன்மையின் வன்பாட்ட தில்.

திருக்குறள் > 2. பொருட்பால் > 2.4 ஒழிபியல் > 2.4.12 இரவச்சம் > பாடல்: 1063

Nothing is harder than the hardness that will say,
'The plague of penury by asking alms we'll drive away.'

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்