வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

திருவள்ளுவர் அருளிய

திருக்குறள்

பெண்ணினால் பெண்மை உடைத்தென்ப கண்ணினால்
காமநோய் சொல்லி இரவு.

திருக்குறள் > 3. காமத்துப்பால் > 3.2 கற்பியல் > 3.2.13 குறிப்பறிவுறுத்தல் > பாடல்: 1280

To show by eye the pain of love, and for relief to pray,
Is womanhood's most womanly device, men say.

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்