வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

மறத்தல் வெகுளியை யார்மாட்டும் தீய
பிறத்தல் அதனான் வரும்.

திருக்குறள் > 1. அறத்துப்பால் > 1.3 துறவறவியல் > 1.3.7 வெகுளாமை > பாடல்: 303

If any rouse thy wrath, the trespass straight forget;
For wrath an endless train of evils will beget.

Prev | Next Random | Next

தேடு - Search


Page renders every minutes

Back