வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர்
தொகுத்தவற்றுள் எல்லாந் தலை.

திருக்குறள் > 1. அறத்துப்பால் > 1.3 துறவறவியல் > 1.3.9 கொல்லாமை > பாடல்: 322

Let those that need partake your meal; guard every-thing that lives;
This the chief and sum of lore that hoarded wisdom gives.

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முகப்பு