வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

மனநலத்தின் ஆகும் மறுமைமற் றஃதும்
இனநலத்தின் ஏமாப் புடைத்து.

திருக்குறள் > 2. பொருட்பால் > 2.1 அரசியல் > 2.1.8 சிற்றினஞ்சேராமை > பாடல்: 459

Although to mental goodness joys of other life belong,
Yet good companionship is confirmation strong.

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முகப்பு