வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

எய்தற் கரியது இயைந்தக்கால் அந்நிலையே
செய்தற் கரிய செயல்.

திருக்குறள் > 2. பொருட்பால் > 2.1 அரசியல் > 2.1.11 காலமறிதல் > பாடல்: 489

When hardest gain of opportunity at last is won,
With promptitude let hardest deed be done.

Prev | Next Random | Next

தேடு - Search


Page renders every minutes

Back