வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

திருவள்ளுவர் அருளிய

திருக்குறள்

வினைக் குரிமை நாடிய பின்றை அவனை
அதற்குரிய னாகச் செயல்.

திருக்குறள் > 2. பொருட்பால் > 2.1 அரசியல் > 2.1.14 தெரிந்துவினையாடல் > பாடல்: 518

As each man's special aptitude is known,
Bid each man make that special work his own.

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்