வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

திருவள்ளுவர் அருளிய

திருக்குறள்

மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை
எனைமாட்சித் தாயினும் இல்.

திருக்குறள் > 1. அறத்துப்பால் > 1.2. இல்லறவியல் > 1.2.2 வாழ்க்கைத் துணைநலம் > பாடல்: 52

If household excellence be wanting in the wife,
Howe'er with splendour lived, all worthless is the life.

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்