வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

பொறையொருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்கு
இறையொருங்கு நேர்வது நாடு.

திருக்குறள் > 2. பொருட்பால் > 2.3 அங்கவியல் > 2.3.1 நாடு > பாடல்: 733

When burthens press, it bears; Yet, With unfailing hand
To king due tribute pays: that is the 'land'

Prev | Next Random | Next

தேடு - Search


Page renders every minutes

Back