வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

திருவள்ளுவர் அருளிய

திருக்குறள்

அகடாரார் அல்லல் உழப்பர்சூ தென்னும்
முகடியான் மூடப்பட் டார்.

திருக்குறள் > 2. பொருட்பால் > 2.3 அங்கவியல் > 2.3.21 சூது > பாடல்: 936

Gambling's Misfortune's other name: o'er whom she casts her veil,
They suffer grievous want, and sorrows sore bewail.

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்