வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை
பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல்.

திருக்குறள் > 2. பொருட்பால் > 2.4 ஒழிபியல் > 2.4.3 பெருமை > பாடல்: 979

Greatness is absence of conceit; meanness, we deem,
Riding on car of vanity supreme.

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முகப்பு