வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

ஔவையார் அருளிய ஆத்திச்சூடி

பூமி திருத்தி உண்

Cultivate the land and feed.

ஆத்திசூடி > பகர வருக்கம் > பாடல்: 82

Prev | Next Random | Next

தேடு - Search


Page renders every minutes

Back