வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

தொல்காப்பியர் அருளிய தொல்காப்பியம்

எழுத்து எனப்படுப
அகரம் முதல்
னகர இறுவாய் முப்பஃது என்ப
சார்ந்து வரல் மரபின் மூன்று அலங்கடையே.

தொல்காப்பியம் - முதல் பாகம் - எழுத்ததிகாரம் > 1. நூல் மரபு > > > பாடல்: 1

Prev | Next Random | Next

தேடு - Search


Page renders every minutes

Back