வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

தொல்காப்பியர் அருளிய தொல்காப்பியம்

வட வேங்கடம் தென் குமரி 
ஆயிடைத் 
தமிழ் கூறும் நல் உலகத்து 
வழக்கும் செய்யுளும் ஆயிரு முதலின் 
எழுத்தும் சொல்லும் பொருளும் நாடிச்
செந்தமிழ் இயற்கை சிவணிய நிலத்தொடு 
முந்து நூல் கண்டு முறைப்பட எண்ணிப் 
புலம் தொகுத்தோனே போக்கு அறு பனுவல் 

தொல்காப்பியம் - முதல் பாகம் - எழுத்ததிகாரம்  > சிறப்புப்பாயிரம்  > பாடல்: 1

Prev | Next Random | Next

தேடு - Search


Page renders every minutes

Back