வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

தொல்காப்பியர் அருளிய தொல்காப்பியம்

சுட்டு முதல் ஆகிய வகர இறுதி
முற்படக் கிளந்த உருபு இயல் நிலையும்.

தொல்காப்பியம் - முதல் பாகம் - எழுத்ததிகாரம் > 8. புள்ளிமயங்கியல் > > > பாடல்: 386

Prev | Next Random| Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முகப்பு