வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

தொல்காப்பியர் அருளிய தொல்காப்பியம்

எஞ்சிய எல்லாம் எஞ்சுதல் இலவே.

தொல்காப்பியம் - முதல் பாகம் - எழுத்ததிகாரம் > 2. மொழி மரபு > > > பாடல்: 77

Prev | Next Random| Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முகப்பு