வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

ஔவையார் அருளிய விநாயகர் அகவல்

சீதக் களபச் செந்தா மரைப்பூம்
பாதச் சிலம்பு பலவிசை பாடப்
பொன்னரை ஞாணும் பூந்துகில் ஆடையும்
வன்னமருங்கில் வளர்ந்தழ கெறிப்பப்
பேழை வயிறும் பெரும்பாரக் கோடும் (05)

விநாயகர் அகவல் > பாடல்: 1

While the anklets on the cool sandal anointed feet
Which has the colour of the red hibiscus flower,
Sings various songs, while the golden waist belt,
And his clothes as soft as flower,
Shine in pretty and beautiful colours of the rainbow,
While his box like paunch, weighty tusks

Prev | Next Random | Next

தேடு - Search


Page renders every minutes

Back