வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

ஔவையார் அருளிய

விநாயகர் அகவல்

புரியட்ட காயம் புலப்பட எனக்குத்
தெரியெட்டு நிலையும் தெரிசனப் படுத்திக்
கருத்தினில் கபால வாயில் காட்டி
இருத்தி முத்தி யினிதெனக் கருளி
என்னை யறிவித்(து) எனக்கருள் செய்து (55)

விநாயகர் அகவல் > பாடல்: 11

After making it clear about the eight subtle principles,
And making me see the real meaning of them,
After showing in my mind the gateway to the skull,
After telling me that the salvation is sweet,
After informing me , after showering his grace on me,

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்