வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

ஔவையார் அருளிய

விநாயகர் அகவல்

கணுமுற்றி நின்ற கரும்புள்ளே காட்டி
வேடமும் நீறும் விளங்க நிறுத்திக்
கூடுமெய்த் தொண்டர் குழாத்துடன் கூட்டி
அஞ்சக் கரத்தின் அரும்பொருள் தன்னை
நெஞ்சக் கருத்தின் நிலையறி வித்துத் (70)

விநாயகர் அகவல் > பாடல்: 14

In the joints of the well ripened sugar cane like body,
After clarifying the role of Vedas and sacred ash.
After making me one with the crowd of realized devotees,
After pointing out the principle of five letters “Namashivaya”,
After showing me the state of my mind,

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்