வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

ஔவையார் அருளிய

விநாயகர் அகவல்

வேழ முகமும் விளங்குசிந் தூரமும்
அஞ்சு கரமும் அங்குச பாசமும்
நெஞ்சிற் குடிகொண்ட நீல மேனியும்
நான்ற வாயும் நாலிரு புயமும்
மூன்று கண்ணும் மும்மதச் சுவடும் (10)

விநாயகர் அகவல் > பாடல்: 2

Elephant like face, the saffron dot applied on it,
Five hands and the goad and rope that he has,
His blue body which attracted our mind,
Hanging mouth, his four sets of shoulders,
His three eyes, three trails of his feets,

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்