வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

ஔவையார் அருளிய

விநாயகர் அகவல்

இரண்டு செவியும் இலங்குபொன் முடியும்
திரண்டமுப் புரிநூல் திகழொளி மார்பும்
சொற்பதம் கடந்த துரியமெய்ஞ் ஞான
அற்புதம் நிறைந்த கற்பகக் களிறே!
முப்பழ நுகரும் மூஷிக வாகன! (15)

விநாயகர் அகவல் > பாடல்: 3

His two ears, his shining golden hair,
His glowing broad chest wearing the holy thread,
His divine knowledge of Thuriya , his mastery over words,
Stood in awe at the wish giving elephant.
OH god who rides on an elephant and eats three fruits,

மொத்த வரிகள் : 72
மொழி(கள்) : தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்