வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

ஔவையார் அருளிய

விநாயகர் அகவல்

தலமொரு நான்கும் தந்தெனக் கருளி
மலமொரு மூன்றின் மயக்கம் அறுத்தே
ஒன்பது வாயில் ஒருமந் திரத்தால்
ஐம்புலக் கதவை குழாத்துடன் காட்டி
ஆறா தாரத்(து) அங்குச நிலையும் (35)

விநாயகர் அகவல் > பாடல்: 7

After granting me mercifully the four stages of salvation,
After cutting off the trance created by the three types of ignorance,
After showing me how by one chant the five senses
Can be controlled and the nine gates of the body closed,
After teaching me how to control the chakras of the body using the goad,

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்