வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

ஔவையார் அருளிய விநாயகர் அகவல்

பேறா நிறுத்திப் பேச்சுரை யறுத்தே
இடைபிங் கலையின் எழுத்தறி வித்துக்
கடையிற் சுழுமுனைக் கபாலமும் காட்டி
மூன்றுமண் டலத்தின் முட்டிய தூணின்
நான்றெழு பாம்பின் நாவில் உணர்த்திக் (40)

விநாயகர் அகவல் > பாடல்: 8

After cutting off talk and making me stand firm,
After teaching me the alphabets of Ida and PIngala Nadi,
After showing that the end of circle’s edge is in the head,
After making me realize that the snake keeps on hanging,
On the pillar that is at the junction of three realms,

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முகப்பு