வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

நக்கீரர் அருளிய திருமுருகாற்றுப்படை

கடுவொடு ஒடுங்கிய தூம்படை வால்எயிற்று 
அழலென உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடுந்திறல்
பாம்புபடப் புடைக்கும் பல்வரிக் கொடுஞ்சிறைப் . . .150

புள்ளணி நீள்கொடிச் செல்வனும், வெள்ளேறு
. உத்திரன்: .
வலைவயின் உயரிய பலர்புகழ் திணிதோள்
உமையமர்ந்து விளங்கும் இமையா முக்கண்
மூவெயில் முருக்கிய முரண்மிகு செல்வனும், 
நூற்றுப்பத்து அடுக்கிய நாட்டத்து நூறுபல்

திருமுருகாற்றுப்படை > 3. திருவாவினன்குடி > திருமால்: > பாடல்: 16

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முகப்பு