வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

நக்கீரர் அருளிய

திருமுருகாற்றுப்படை

வண்காது நிறைந்த பிண்டி ஒண்டளிர்
நுண்பூண் ஆகம் திளைப்பத் திண்காழ்
நறுங்குறடு உரிஞ்சிய பூங்கேழ்த் தேய்வை
தேங்கமழ் மருதிணர் கடுப்பக் கோங்கின்
குவிமுகிழ் இளமுலைக் கொட்டி விரிமலர்
வேங்கை நுண்டாது அப்பிக் காண்வர
வெள்ளிற் குறுமுறி கிள்ளுபு தெறியாக்
'கோழி ஓங்கிய வென்றடு விறற்கொடி
வாழிய பெரி¦’தன்று ஏத்திப் பலருடன் 
சீர்திகழ் சிலம்பகம் சிலம்பப் பாடி .40

திருமுருகாற்றுப்படை > 1. திருப்பரங்குன்றம் > பாடல்: 4

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்