வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

சிவவாக்கியர் அருளிய

சிவவாக்கியம்

ஓதுவார்கள் ஓதுகின்ற ஓர்எழுத்தும் ஒன்றதே
வேதம் என்ற தேகமாய் விளம்புகின்றது அன்றிது,
நாதம்ஒன்று நான்முகன் மாலும்நானும் ஒன்றதே!
ஏதுமின்றி நின்றதொன்றை யான்உணர்ந்த நேர்மையே

சிவவாக்கியம்  > விரகு - விரகதாபம் > பாடல்: 315

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்