வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

சிவவாக்கியர் அருளிய

சிவவாக்கியம்

உச்சிமத்தி வீதியில் ஒழிந்திருந்த சாதியில் 
பச்சியுற்ற சோமனும் பரந்துநின்று லாவவே
செச்சியான தீபமே, தியானமான மோனமே, 
கச்சியான மோனமே, கடந்ததே சிவாயமே.

சிவவாக்கியம்  > விரகு - விரகதாபம் > பாடல்: 349

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்