வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

சிவவாக்கியர் அருளிய

சிவவாக்கியம்

வகைக்குலங் கள்பேசியே வழக்குரைக்கும் மாந்தர்காள்
தொகைக்குலங் கள்ஆனநேர்மை நாடியே உணர்ந்தபின்
மிகைத்த சுக்கிலம் அன்றியே வேறுஒன்று கண்டிலீர்
நகைக்குமாறு மனு எரிக்கநாளும்நாளும் நாடுவீர்.

சிவவாக்கியம்  > மேதி - எருமை > பாடல்: 462

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்