வருக, வணக்கம் !

தமிழ் செய்வோம்

 

 

சிவவாக்கியர் அருளிய

சிவவாக்கியம்

எத்திசைஎங்கும் எங்கும்ஓடி எண்ணிலாத நதிகளில்
சுற்றியும் தலைமுழுகச் சுத்தஞானி யாவரோ?
பத்தியோடு அரன்பதம் பணிந்திடாத பாவிகாள்;
முத்திஇன்றி பாழ்நரகில் மூழ்கிநொந்து அலைவரே.

சிவவாக்கியம்  > சருகு - உதிர்ந்த இலை. > பாடல்: 519

Prev | Next Random | Next

தேடுக - Search


Page renders every minutes

முன்