சிவமயம்

திருவீழிமிழலை - திருவிருக்குக்குறள்

(திருஞானசம்பந்தர்)

thiruvIzhimizhalai - thiruvirukkukkuRaL

(thirunjAnasampaNththar)
பண் -  குறிஞ்சி        
        
திருச்சிற்றம்பலம்        
        
	தானன் னானன்னா  தானன் னானன்னா
	தானன் னானன்னா  தானன் னானன்னே! 
        
    வாசி தீரவே, காசு நல்குவீர்    
    மாசின் மிழலையீர், ஏச லில்லையே.    1.92.1
    
    இறைவ ராயினீர், மறைகொள் மிழலையீர்    
    கறைகொள் காசினை, முறைமை நல்குமே.    1.92.2
        
    செய்ய மேனியீர், மெய்கொள் மிழலையீர்    
    பைகொள் அரவினீர், உய்ய நல்குமே.    1.92.3
        
    நீறு பூசினீர், ஏற தேறினீர்    
    கூறு மிழலையீர், பேறும் அருளுமே.    1.92.4
        
    காமன் வேவவோர், தூமக் கண்ணினீர்    
    நாமம் மிழலையீர், சேமம் நல்குமே.    1.92.5
        
    பிணிகொள் சடையினீர், மணிகொள் மிடறினீர்    
    அணிகொள் மிழலையீர், பணிகொண் டருளுமே.    1.92.6
        
    மங்கை பங்கினீர், துங்க மிழலையீர்    
    கங்கை முடியினீர், சங்கை தவிர்மினே.    1.92.7
        
    அரக்கன் நெரிதர, இரக்க மெய்தினீர்    
    பரக்கு மிழலையீர், கரக்கை தவிர்மினே.    1.92.8
        
    அயனும் மாலுமாய், முயலும் முடியினீர்    
    இயலும் மிழலையீர், பயனும் அருளுமே.    1.92.9
        
    பறிகொள் தலையினார், அறிவ தறிகிலார்    
    வெறிகொள் மிழலையீர், பிறிவ தரியதே.    1.92.10
        
    காழி மாநகர், வாழி சம்பந்தன்    
    வீழி மிழலைமேல், தாழும் மொழிகளே.    1.92.11
              
.. _/\_ .-. திருச்சிற்றம்பலம் .-. _/\_ ...
paN -  kuRinji        
        
thiruchiRRampalam        
        
	thAnan nAnannA  thAnan nAnannA
	thAnan nAnannA  thAnan nAnannE! 
        
    vAsi thIravE, kAsu NalkuvIr    
    mAsin mizhalaiyIr, Esa lillaiyE.    1.92.1
    
    iRaiva rAyinIr, maRaikoL mizhalaiyIr    
    kaRaikoL kAsinai, muRaimai NalkumE.    1.92.2
        
    seyya mEniyIr, meykoL mizhalaiyIr    
    paikoL aravinIr, uyya NalkumE.    1.92.3
        
    NIRu pUsinIr, ERa thERinIr    
    kURu mizhalaiyIr, pERum aruLumE.    1.92.4
        
    kAman vEvavOr, thUmak kaNNinIr    
    NAmam mizhalaiyIr, sEmam NalkumE.    1.92.5
        
    piNikoL sataiyinIr, maNikoL mitaRinIr    
    aNikoL mizhalaiyIr, paNikoN taruLumE.    1.92.6
        
    mangkai pangkinIr, thungka mizhalaiyIr    
    kangkai mutiyinIr, sangkai thavirminE.    1.92.7
        
    arakkan Nerithara, irakka meythinIr    
    parakku mizhalaiyIr, karakkai thavirminE.    1.92.8
        
    ayanum mAlumAy, muyalum mutiyinIr    
    iyalum mizhalaiyIr, payanum aruLumE.    1.92.9
        
    paRikoL thalaiyinAr, aRiva thaRikilAr    
    veRikoL mizhalaiyIr, piRiva thariyathE.    1.92.10
        
    kAzhi mANakar, vAzhi sampaNththan    
    vIzhi mizhalaimEl, thAzhum mozhikaLE.    1.92.11
     
.. _/\_ .-. thiruchiRRampalam .-. _/\_ ...

திரு வீரமணி கண்ணன்?? குரலில் (version 1):


திரு வீரமணி கண்ணன்?? குரலில் (version 2):


திரு வீரமணி கண்ணன்?? குரலில் (version 3):


திரு வீரமணி கண்ணன்?? குரலில் (version 4):


திரு கரூர் சுவாமிநாதன் குரலில்:


திரு சோலார் சாய் குரலில்:


திரு மயிலை சற்குருநாத ஓதுவார் குரலில்:


Back to வழிபாட்டுப் பாடல்கள்