சிவமயம்

திருப்புகழ் - ஆறுமுகம் ஆறுமுகம்

(அருணகிரிநாதர்)

thiruppukazh - ARumukam ARumukam

(aruNakiriNAthar)
தானதன தானதன தானதன தானதன
   தானதன தானதன ...... தந்ததான

......... பாடல் .........

ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் ஆறுமுகம்
   ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் ...... என்றுபூதி

ஆகமணி மாதவர்கள் பாதமலர் சூடுமடி
   யார்கள்பத மேதுணைய ...... தென்றுநாளும்

ஏறுமயில் வாகனகு காசரவ ணாஎனது
   ஈசஎன மானமுன ...... தென்றுமோதும்

ஏழைகள்வி யாகுலமி தேதெனவி னாவிலுனை
   யேவர்புகழ் வார்மறையு ...... மென்சொலாதோ

நீறுபடு மாழைபொரு மேனியவ வேலஅணி
   நீலமயில் வாகவுமை ...... தந்தவேளே

நீசர்கட மோடெனது தீவினையெ லாமடிய
   நீடுதனி வேல்விடும ...... டங்கல்வேலா

சீறிவரு மாறவுண னாவியுணு மானைமுக
   தேவர்துணை வாசிகரி ...... அண்டகூடஞ்

சேருமழ கார்பழநி வாழ்குமர னேபிரம
   தேவர்வர தாமுருக ...... தம்பிரானே.

.. _/\_ .-. திருச்சிற்றம்பலம் .-. _/\_ ...
thAnathana thAnathana thAnathana thAnathana
   thAnathana thAnathana ...... thaNththathAna

......... pAtal .........

ARumukam ARumukam ARumukam ARumukam
   ARumukam ARumukam ...... enRupUthi

AkamaNi mAthavarkaL pAthamalar sUtumati
   yArkaLpatha mEthuNaiya ...... thenRuNALum

ERumayil vAkanaku kAsarava NAenathu
   Isaena mAnamuna ...... thenRumOthum

EzhaikaLvi yAkulami thEthenavi nAvilunai
   yEvarpukazh vArmaRaiyu ...... mensolAthO

NIRupatu mAzhaiporu mEniyava vElaaNi
   NIlamayil vAkavumai ...... thaNththavELE

NIsarkata mOtenathu thIvinaiye lAmatiya
   NItuthani vElvituma ...... tangkalvElA

sIRivaru mARavuNa nAviyuNu mAnaimuka
   thEvarthuNai vAsikari ...... aNtakUtanj

sErumazha kArpazhaNi vAzhkumara nEpirama
   thEvarvara thAmuruka ...... thampirAnE.
   
.. _/\_ .-. thiruchsiRRampalam .-. _/\_ ...

திரு சம்பந்தம் குருக்கள் குரலில்:

Back to வழிபாட்டுப் பாடல்கள்