சிவமயம்

அறுபடைவீடு திருப்புகழ்

(அருணகிரிநாதர்)

aRupataivItu thiruppukazh

(AruNagirinAthar)
1. உனைத் தினம் (திருப்பரங்குன்றம்)
2. பெருக்கச் சஞ்சலித்து (திருச்செந்தூர்)
3. அவனிதனிலே (பழநி)
4. பாதி மதிநதி (சுவாமிமலை)
5. சினத்தவர் முடிக்கும் (திருத்தணிகை)
6. வாதினை அடர்ந்த (பழமுதிர்ச்சோலை)

1. unaithdhinam (thirupparangkundRam)
2. perukkac chanjaliththu (thiruchchendhUr)
3. avanidhanilE (pazhani)
4. pAdhi madhinadhi (SwAmimalai)
5. sinaththavar mudikkum (thiruththaNigai)
6. vAdhinai adarndha (pazhamudhirchOlai)
   
1. உனைத் தினம் (திருப்பரங்குன்றம்)

தனத்த தந்தன தனதன தனதன
   தனத்த தந்தன தனதன தனதன
     தனத்த தந்தன தனதன தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

உனைத்தி னந்தொழு திலனுன தியல்பினை
   உரைத்தி லன்பல மலர்கொடுன் அடியிணை
     உறப்ப ணிந்திலன் ஒருதவ மிலனுன ...... தருள்மாறா

உளத்து ளன்பினர் உறைவிடம் அறிகிலன்
   விருப்பொ டுன்சிக ரமும்வலம் வருகிலன்
     உவப்பொ டுன்புகழ் துதிசெய விழைகிலன் ...... மலைபோலே

கனைத்தெ ழும்பக டதுபிடர் மிசைவரு
   கறுத்த வெஞ்சின மறலிதன் உழையினர்
     கதித்த டர்ந்தெறி கயிறடு கதைகொடு ...... பொருபோதே

கலக்கு றுஞ்செயல் ஒழிவற அழிவுறு
   கருத்து நைந்தல முறுபொழு தளவைகொள்
     கணத்தில் என்பய மறமயில் முதுகினில் ...... வருவாயே

வினைத்த லந்தனில் அலகைகள் குதிகொள
   விழுக்கு டைந்துமெய் உகுதசை கழுகுண
     விரித்த குஞ்சியர் எனுமவு ணரைஅமர் ...... புரிவேலா

மிகுத்த பண்பயில் குயில்மொழி அழகிய
   கொடிச்சி குங்கும முலைமுக டுழுநறை
     விரைத்த சந்தன ம்ருகமத புயவரை ...... உடையோனே

தினத்தி னஞ்சதுர் மறைமுநி முறைகொடு
   புனற்சொ ரிந்தலர் பொதியவி ணவரொடு
     சினத்தை நிந்தனை செயுமுநி வரர்தொழ ...... மகிழ்வோனே

தெனத்தெ னந்தன எனவரி யளிநறை
   தெவிட்ட அன்பொடு பருகுயர் பொழில்திகழ்
     திருப் பரங்கிரி தனிலுறை சரவண ...... பெருமாளே.

1. unaith dhinam (thirupparangkundRam)

unaiththi nanthozhu dhilanuna dhiyalbinai
   uraiththi lanpala malarkodun adiyiNai
     uRappa Nindhilan oruthava milanuna ...... dharuLmARA

uLaththu Lanbinar uRaividam aRigilan
   viruppo dunsika ramumvalam varugilan
     uvappo dunpugazh thudhiseya vizhaigilan ...... malaipOlE

kanaiththe zhumpaga dathupidar misaivaru
   kaRuththa venchina maRalithan uzhaiyinar
     kadhiththa darndheRi kayiRadu gadhaikodu ...... porupOdhE

kalakku Runseyal ozhivaRa azhivuRu
   kaRuththu naindhala muRupozhy dhaLavaikoL
     kaNaththil enbayam aRamayil mudhuginil ...... varuvAyE

vinaiththa lanthanil alagaigaL kudhikoLa
   vizhukku daindhumey ugudhasai kazhuguNa
     viriththa kunjiyar enumavu Naraiamar ...... purivElA

miguththa paNpayil kuyilmozhi azhagiya
   kodichchi kungkuma mulaimuga duzhunaRai
     viraiththa chandhana mrugamadha buyavarai ...... udaiyOnE

dhinaththi namchathur maRaimuni muRaikodu
   punaRcho rinthalar podhiyavi Navarodu
     chinaththai nindhanai seyumuni vararthozha ...... magizhvOnE

thenaththe nanthana enavari aLinaRai
   thevitta anbodu paruguyar pozhilthigazh
     thiruppa rangiri thaniluRai saravaNa ...... perumALE.
   
2. பெருக்கச் சஞ்சலித்து (திருச்செந்தூர்)

தனத்தத்தந் தனத்தத்தந்
   தனத்தத்தந் தனத்தத்தந்
     தனத்தத்தந் தனத்தத்தந் ...... தனதான

......... பாடல் .........

பெருக்கச்சஞ் சலித்துக்கந்
   தலுற்றுப்புந் தியற்றுப்பின்
     பிழைப்பற்றுங் குறைப்புற்றும் ...... பொதுமாதர்

ப்ரியப்பட்டங் கழைத்துத்தங்
   கலைக்குட்டங் கிடப்பட்சம்
     பிணித்துத்தந் தனத்தைத்தந் ...... தணையாதே

புரக்கைக்குன் பதத்தைத்தந்
   தெனக்குத்தொண் டுறப்பற்றும்
     புலத்துக்கண் செழிக்கச்செந் ...... தமிழ்பாடும்

புலப்பட்டங் கொடுத்தற்கும்
   கருத்திற்கண் படக்கிட்டும்
     புகழ்ச்சிக்குங் க்ருபைச்சித்தம் ...... புரிவாயே

தருக்கிக்கண் களிக்கத்தெண்
   டனிட்டுத்தண் புனத்திற்செங்
     குறத்திக்கன் புறச்சித்தந் ...... தளர்வோனே

சலிப்புற்றங் குரத்திற்சம்
   ப்ரமித்துக்கொண் டலைத்துத்தன்
     சமர்த்திற்சங் கரிக்கத்தண் ...... டியசூரன்

சிரத்தைச்சென் றறுத்துப்பந்
   தடித்துத்திண் குவட்டைக்கண்
     டிடித்துச்செந் திலிற்புக்கங் ...... குறைவோனே

சிறக்கற்கஞ் செழுத்தத்தந்
   திருச்சிற்றம் பலத்தத்தன்
     செவிக்குப்பண் புறச்செப்பும் ...... பெருமாளே.

2. perukkac chanjaliththu (thiruchchendhUr)

perukkacchan jaliththukkan
   thalutRuppun thiyatRuppin
     pizhaippatRung kuRaipputRum ...... pothumAthar

priyappattang kazhaiththuththang
   kalaikkuttang kidappatcham
     piNiththuththan thanaththaiththan ...... thaNaiyAthE

purakkaikkun pathaththaiththan
   thenakkuththoN duRappatRum
     pulaththukkaN sezhikkacchen ...... thamizhpAdum

pulappattang koduththaRkum
   karuththiRkaN padakkittum
     pukazhcchikkung krupaicchiththam ...... purivAyE

tharukkikkaN kaLikkaththeN
   danittuththaN punaththiRcheng
     kuRaththikkan puRacchiththan ...... thaLarvOnE

salipputRang kuraththiRcham
   pramiththukkoN dalaiththuththan
     samarththiRchang karikkaththaN ...... diyacUran

siraththaicchen RaRuththuppan
   thadiththuththiN kuvattaikkaN
     didiththucchen thiliRpukkang ...... kuRaivOnE

siRakkaRkan jezhuththaththan
   thiruchchitRam palaththaththan
     sevikkuppaN puRaccheppum ...... perumALE.    
   
3. அவனிதனிலே (பழநி)

தனதனன தான தந்த தனதனன தான தந்த
   தனதனன தான தந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

அவனிதனி லேபி றந்து மதலையென வேத வழ்ந்து
   அழகுபெற வேந டந்து ...... இளைஞோனாய்

அருமழலை யேமி குந்து குதலைமொழி யேபு கன்று
   அதிவிதம தாய்வ ளர்ந்து ...... பதினாறாய்

சிவகலைக ளாக மங்கள் மிகவுமறை யோது மன்பர்
   திருவடிக ளேநி னைந்து ...... துதியாமல்

தெரிவையர்க ளாசை மிஞ்சி வெகுகவலை யாயு ழன்று
   திரியுமடி யேனை யுன்ற ...... னடிசேராய்

மவுனவுப தேச சம்பு மதியறுகு வேணி தும்பை
   மணிமுடியின் மீத ணிந்த ...... மகதேவர்

மனமகிழ வேய ணைந்து ஒருபுறம தாக வந்த
   மலைமகள்கு மார துங்க ...... வடிவேலா

பவனிவர வேயு கந்து மயிலின்மிசை யேதி கழ்ந்து
   படியதிர வேந டந்த ...... கழல்வீரா

பரமபத மேசெ றிந்த முருகனென வேயு கந்து
   பழநிமலை மேல மர்ந்த ...... பெருமாளே.

3. avanidhanilE (pazhani)

avanithani lEpi Randhu madhalaiena vEtha vazhndhu
   azhagupeRa vEna dandhu ...... iLainyOnAy

arumazhalai yEmi gundhu kudhalaimozhi yEpu gandru
   athividhama dhAyva Larndhu ...... padhinARAy

sivakalaigaL Aga mangaL migavumaRai Odhum anbar
   thiruvadiga LEni naindhu ...... thudhiyAmal

therivaiyarkaL Asai minji vegukavalai yAyu zhandru
   thiriyumadi yEnai undRan ...... adisErAy

mavunaupa dhEsa sambu madhiyaRugu vENi thumbai
   maNimudiyin meedha Nindha ...... magadhEvar

manamagizha vEya Naindhu orupuRama dhAga vandha
   malaimagaLku mAra thunga ...... vadivElA

bavanivara vEyu gandhu mayilinmisai yEthi gazhndhu
   padiyadhira vEna dandha ...... kazhalveerA

paramapadha mEse Rindha muruganena vEyu gandhu
   pazhanimalai mEla marndha ...... perumALE.
   
4. பாதி மதிநதி (சுவாமிமலை)

தான தனதன தான தனதன
   தான தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

பாதி மதிநதி போது மணிசடை
   நாத ரருளிய ...... குமரேசா

பாகு கனிமொழி மாது குறமகள்
   பாதம் வருடிய ...... மணவாளா

காது மொருவிழி காக முறஅருள்
   மாய னரிதிரு ...... மருகோனே

கால னெனையணு காம லுனதிரு
   காலில் வழிபட ...... அருள்வாயே

ஆதி யயனொடு தேவர் சுரருல
   காளும் வகையுறு ...... சிறைமீளா

ஆடு மயிலினி லேறி யமரர்கள்
   சூழ வரவரு ...... மிளையோனே

சூத மிகவளர் சோலை மருவுசு
   வாமி மலைதனி ...... லுறைவோனே

சூர னுடலற வாரி சுவறிட
   வேலை விடவல ...... பெருமாளே.

4. pAdhi madhinadhi (SwAmimalai)

pAdhi madhi nadhi pOdhum aNisadai
   nAdhar aruLiya ...... kumarEsa

pAgu kanimozhi mAdhu kuRamagaL
   pAdham varudiya ...... maNavALA

kAdhum oruvizhi kAgam uRa aruL
   mAyan ari thiru ...... marugOnE

kAlan enai aNugAmal unadhiru
   kAlil vazhipada ...... aruLvAyE

Adhi ayanodu dhEvar surarula
   gALum vagai uRu ...... siRai meeLA

Adu mayilinil ERi amarargaL
   sUzha varavarum ...... iLaiyOnE

sUdha miga vaLar sOlai maruvu
   suvAmi malai thanil ...... uRaivOnE

sUran udal aRa vAri suvaRida
   vElai vida vala ...... perumALE.
   
5. சினத்தவர் முடிக்கும் (திருத்தணிகை)

தனத்தன தனத்தம் தனத்தன தனத்தம்
   தனத்தன தனத்தம் ...... தனதான

......... பாடல் .........

சினத்தவர் முடிக்கும் பகைத்தவர் குடிக்குஞ்
   செகுத்தவர் ருயிர்க்குஞ் ...... சினமாகச்

சிரிப்பவர் தமக்கும் பழிப்பவர் தமக்கும்
   திருப்புகழ் நெருப்பென் ...... றறிவோம்யாம்

நினைத்தது மளிக்கும் மனத்தையு முருக்கும்
   நிசிக்கரு வறுக்கும் ...... பிறவாமல்

நெருப்பையு மெரிக்கும் பொருப்பையு மிடிக்கும்
   நிறைப்புக ழுரைக்குஞ் ...... செயல்தாராய்

தனத்தன தனத்தந் திமித்திமி திமித்திந்
   தகுத்தகு தகுத்தந் ...... தனபேரி

தடுட்டுடு டுடுட்டுண் டெனத்துடி முழக்குந்
   தளத்துட னடக்குங் ...... கொடுசூரர்

சினத்தையு முடற்சங் கரித்தம லைமுற்றுஞ்
   சிரித்தெரி கொளுத்துங் ...... கதிர்வேலா

தினைக்கிரி குறப்பெண் தனத்தினில் சுகித்தெண்
   திருத்தணி யிருக்கும் ...... பெருமாளே.
   
5. sinaththavar mudikkum (thiruththaNigai)

sinaththavar mudikkum pagaiththavar kudikkum
   seguththavar uyirkkum ...... sinamAga

sirippavar thamakkum pazhippavar thamakkum
   thiruppugazh neruppendr ...... aRivOm yAm

ninaiththadhum aLikkum manaththaiyum urukkum
   nisikkaru aRukkum ...... piRavAmal

neruppaiyum erikkum poruppaiyum idikkum
   niRaippugazh uraikkum seyal ...... thArAy

thanaththana thanaththan dhimithdhimi dhimiththin
   thaguththagu thaguththan ...... thana bEri

thaduttudu duduttuN denaththudi muzhakkun
   thaLaththudan adakkum ...... kodusUrar

sinaththaiyu mudaRsang ariththa malai mutrunj
   siriththeri koLuththung ...... kadhir vElA

thinaiggiri kuRappeN thanaththinil sukiththeN
   thiruththaNi irukkum ...... perumALE.
   
6. வாதினை அடர்ந்த (பழமுதிர்ச்சோலை)

தானதன தந்த தானதன தந்த
   தானதன தந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

வாதினை யடர்ந்த வேல்விழியர் தங்கள்
   மாயமதொ ழிந்து ...... தெளியேனே

மாமலர்கள் கொண்டு மாலைகள் புனைந்து
   மாபதம ணிந்து ...... பணியேனே

ஆதியொடு மந்த மாகிய நலங்கள்
   ஆறுமுக மென்று ...... தெரியேனே

ஆனதனி மந்த்ர ரூபநிலை கொண்ட
   தாடுமயி லென்ப ...... தறியேனே

நாதமொடு விந்து வானவுடல் கொண்டு
   நானிலம லைந்து ...... திரிவேனே

நாகமணி கின்ற நாதநிலை கண்டு
   நாடியதில் நின்று ...... தொழுகேனே

சோதியுணர் கின்ற வாழ்வுசிவ மென்ற
   சோகமது தந்து ...... எனையாள்வாய்

சூரர்குலம் வென்று வாகையொடு சென்று
   சோலைமலை நின்ற ...... பெருமாளே.

6. vAdhinai adarndha (pazhamudhirchOlai)

vAdhinai adarndha vEl vizhiyar thangaL
   mAyamadh ozhindhu ...... theLiyEnE

mA malargaL koNdu mAlaigaL punaindhu
   mA padham aNindhu ...... paNiyEnE

Adhi odum antham Agiya nalangaL
   ARumugam endru ...... theriyEnE

Ana thani manthra rUpa nilai koNdadh
   Adu mayil enbadh ...... aRiyEnE

nAdhamodu vindhu Ana udal koNdu
   nAnilam alaindhu ...... thirivEnE

na aham aNigindra nAtha nilai kaNdu
   nAdi adhil nindru ...... thozhugEnE

jOthi uNargindra vAzhvu sivam endra
   sOham adhu thandhu ...... enaiyALvAy

sUrar kulam vendru vAgaiyodu sendru
   sOlai malai nindra ...... perumALE.   
திரு சம்பந்தம் குருக்கள் குரலில்:

Back to வழிபாட்டுப் பாடல்கள்